Archive febrer 8, 2024

Convocatòria assemblea ordinària 22/02/2024

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 22 DE FEBRER DE 2024


Segons decisió presa en la reunió de la Junta Directiva del Club Handbol Ribes, celebrada el 23 de
gener, us convoquem a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper 22 de febrer, a les
19:00 en primera convocatòria i a les 19.30 en segona convocatòria, a la sala d’actes Vinya d’en
Petaca, Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 de les Roquetes.
L’ordre del dia serà:


1.- Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
2.- Resultat econòmic 2023
3.- Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per la temporada 2023-2024
4.- Proposta de quota extraordinària
5.- Situació esportiva.
6.- Modificació dels estatuts: Proposta de modificació de l’article 3: Per tal de poder dur a terme
activitats de cooperació, es proposa introduir com a segon paràgraf a l’article 3 dels estatus del Club
el següent:


“El Club Handbol Ribes podrà utilitzar també la pràctica de l’handbol per dur a terme activitats de
cooperació internacional al desenvolupament realitzant projectes juntament amb entitats que ja
treballen en el terreny per fomentar l’educació, la pau, la justícia i la igualtat de gènere, utilitzant
sempre l’esport com a eina d’integració i desenvolupament social per la infància i els adolescents en
situació de vulnerabilitat socioeconòmica. Totes aquestes accions s’hauran de desenvolupar amb
caràcter secundari a l’activitat principal o primària del Club, hauran de ser sense ànim de lucre i
dotar-se d’un pressupost propi, aliè al pressupost de l’activitat esportiva de caràcter primari”.
Els socis podeu proposar temes per l’ordre del dia. “El 10% dels socis i sòcies de ple dret integrants de
l’assemblea poden sol·licitar a la junta directiva la inclusió en l’ordre del dia d’una o més assumptes a
tractar”. Art. 10-2 dels Estatuts. El termini és fins a una setmana abans de la data de l’assemblea.
És molt important la vostra assistència a l’assemblea però si no podeu venir, podeu delegar el vostre vot
en un altre soci/a. Cal tenir present que els jugadors/es majors d’edat son els socis i si deleguen en els
seus pares / mares l’assistència a l’Assemblea els han de signar una delegació de vot. “Per a poder ser
jugador o jugadora dels equips del Club, si se és major d’edat, cal ser soci numerari de ple dret, amb els
drets i deures descrits al capítol segon d’aquests estatuts. Si el jugador o jugadora és menor d’edat
haurà de ser soci de ple dret el seu pare, marer o tutor legal …” Art. 6-3 dels estatuts


Sant Pere de Ribes, 5 de febrer de 2024


La Junta Directiva.
Club Handbol Ribes – NIF: G65321465
C/ Cristòfol Mestre s/n – 08810 Sant Pere de Ribes
secretaria@handbolribes.cat