CLUB HANDBOL RIBES: CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA 30 DE MARÇ 2023

CLUB HANDBOL RIBES: CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA 30 DE MARÇ 2023


Segons decisió presa en la reunió de la Junta Directiva del Club Handbol Ribes,
celebrada el 9 de març de 2023, us convoquem a l’Assemblea General ordinària
que tindrà lloc el 30 de març de 2023, a les 19:30 en primera convocatòria i a les
20:00 en segona convocatòria, a la sala d’actes Josep Lluís Palacios, dels baixos
de l’Ajuntament.


L’ordre del dia serà:


1.- Aprovació d’un nou membre de la junta: Genís Soler Mané, proveït en el
càrrec de vocal.


2.- Modificació dels estatuts:
a) Modificació de l’apartat 2 de l’article 9: “La convocatòria s’ha de
comunicar quinze dies naturals abans de la data de la reunió individualment
mitjançant mitjans telemàtics a cada soci i sòcia de ple dret que integren
l’assemblea.”
b) Afegir un darrer paràgraf a l’apartat 1 de l’article 11: “El nombre de
delegacions de vot en una persona queda delimitat en un màxim de 5 delegacions
de vot.”
c) Eliminar de l’article 12.3. “Cadascuna de les persones membres de la
junta directiva ha d’ocupar un únic càrrec d’aquest òrgan de govern” i afegir al seu
lloc: “El càrrec de vicepresident o vicepresidenta pot concórrer amb el de secretari/
a o tresorer/a”.


3.- Modificació del Reglament de Règim Intern: Modificació del reglament
intern pel que fa a les sancions econòmiques per comportament de
jugadors,delegats o socis. Afegir l’article 15 bis amb el contingut: “La Junta
Directiva pot resoldre sancionar un jugador / tècnic / delegat en cas que tingui un
comportament no correcte a la pista de joc, no compleixi la normativa del club o si
rep una sanció federativa. Aquestes sancions poden ser esportives (apartat de
l’equip durant un temps) i/o econòmiques.
En cas que l’entorn d’un jugador/a (familiars o coneguts) tingui un
comportament no correcte que impliqui la desestabilització de l’equip es procedirà
a aplicar al jugador/a implicat els mateixos procediments com si fos el incurrent.
Tota sanció econòmica imposada per la Federació Catalana d’Handbol
anirà exclusivament a càrrec de l’infractor, que l’haurà d’abonar en el termini de 30
dies naturals a partir de la data en que va ser imposada.
L’impagament injustificat de les quotes o pagaments al club serà motiu de
suspensió cautelar i/o baixa del club.”


4.- Resultat econòmic 2022.


5.-Pressupost 2023.


6.- Projecte esportiu.


7.- Reorganització de la Junta: junta gestora i redistribució de les àrees del
club. La nova figura del director general.


Els socis podeu proposar temes per l’ordre del dia. “El 10% dels socis i sòcies de
ple dret integrants de l’assemblea poden sol·licitar a la junta directiva la inclusió en
l’ordre del dia d’un o mes assumptes a tractar”. Art. 10-2 dels estatuts. El termini
es fins una setmana abans de la data de l’assembla.


Cal recordar que “L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts
inclosos en l’ordre del dia” Art. 10-3 dels estatuts.


És molt important la vostre assistència a l’assemblea, però si no podeu venir,
podeu delegar el vostre vot en un altre soci/a. Cal tenir present que els jugadors/es
majors d’edat son els socis, i si deleguen en els seus pares / mares l’assistència a
l’Assemblea els hi han de signar una delegació de vot. “Per a poder ser jugador o
jugadora dels equips del Club, si se és major d’edat, cal ser soci numerari de ple
dret, amb els drets i deures descrits al capítol segon d’aquests estatuts. Si el
jugador o jugadora és menor d’edat haurà de ser soci de ple dret el seu pare,
mare, tutor legal …” Art. 6-3 dels estatuts.


Sant Pere de Ribes, 14 de març de 2023
La Junta Directiva

Share this content:

Comments are closed.