Entrada destacada

CAMPUS JULIOL 2018: INSCRIPCIONS TANCADES

TANCADES LES INSCRIPCIONS   Si t'interessa aprofundir en el món de l'handbol, seguir gaudint-lo una mic...

ESTATUTS

ESTATUTS DEL CLUB HANDBOL RIBES

CAPÍTOL PRIMER: DENOMINACIÓ, OBJECTE I DISPOSICIONS GENERALS 

ARTICLE 1
L’entitat CLUB HANDBOL RIBES, constituïda en data 2 FEBRER DE 2010, com a club esportiu de règim general, és una associació privada amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar i d’actuar i sense ànim de lucre, formada per persones físiques , els objectius de la qual són el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva.
Aquesta entitat esportiva es constitueix per temps indefinit i inicia les seves activitats en el moment de la seva constitució.

ARTICLE 2
El domicili social s'estableix a la localitat de SANT PERE DE RIBES, carrer CRISTOFOL MESTRE, núm. S/N, CP 08810 i amb l’adreça de correu electrònic secretaria@hanbolribes.cat.
En cas de modificació del domicili social s’haurà de comunicar al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a efecte de la seva inscripció.

ARTICLE 3
L’entitat CLUB HANDBOL RIBES té com a objectiu la pràctica de la modalitat o disciplina esportiva del HANDBOL.
La junta directiva podrà proposar la incorporació de noves modalitats o disciplines esportives per a la seva pràctica en el si de l’entitat, la qual cosa haurà de ser aprovada per l’assemblea general.
En cas d’incorporar la pràctica de noves modalitats o disciplines esportives s’haurà de comunicar al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a efecte de la seva inscripció.

ARTICLE 4
L'àmbit principal d'actuació radica CATALUNYA, però les activitats físiques i esportives no queden subjectes a un àmbit territorial determinat.

ARTICLE 5
L’entitat es regeix per la Llei de l’esport i per les normes reglamentàries  vigents en matèria esportiva que la despleguin en cada moment, com també pels presents estatuts i pels reglaments de desplegament aprovats per vàlidament per l'Assemblea General.


CAPÍTOL SEGON: DE LES SÒCIES I SOCIS

ARTICLE 6
1. Són socis de ple dret d’aquesta entitat esportiva les persones físiques majors de 18 anys, que havent sol·licitat l'admissió a la junta directiva han estat acceptades per aquesta.

2. L’expedient d’ingrés d’un soci o sòcia consistirà en:
a)    Sol·licitud d’admissió de la persona interessada mitjançant escrit a la junta directiva, en la que hauran de fer constar les seves dades personals.
b)    Acord d’admissió o no de la junta respecte del peticionari en la primera reunió que es realitzi amb posterioritat a la sol·licitud,

3. Els socis o sòcies de ple dret podran ser de les classes següents: numeraris i d'honor.
a)    Seran socis o sòcies numeraris de ple dret totes les persones majors d'edat a les que se’ls  ha acceptat la seva sol·licitud i que satisfacin la quota social establerta.
Per a poder ser jugador o jugadora dels equips del Club, si se és major d’edat, cal ser soci numerari de ple dret, amb els drets i deures descrits al capítol segon d’aquests estatuts. Si el jugador o jugadora és menor d’edat haurà de ser soci de ple dret el seu pare, mare, tutor legal o la persona que designi, en el ben entès que cal un soci per cada jugador o jugadora.

b)    Seran socis o sòcies d'honor, aquelles persones a qui l'assemblea general confereixi aquesta distinció, i tindran un lloc de preferència en els actes oficials de l'entitat.
Per acords de l’assemblea general es poden incorporar noves classes de soci o sòcia, tot regulant les condicions que han de complir les persones per adquirir aquesta categoria i els seus drets i deures. Aquest acord s’haurà de comunicar al registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a efecte de la seva inscripció.

4. Els socis i sòcies de ple dret tenen els drets següents:
a)    Participar amb veu i vot a l’assemblea general.
b)    Ser elector i elegibles per als càrrecs del òrgans de govern de l’entitat, d’acord amb aquests estatuts.
c)    Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i culturals organitzades per l’entitat.
d)    Impugnar els acords de l’assemblea general i de la junta directiva i proposar l’acció de responsabilitat contra els membres d’aquest òrgan de govern.
e)    Les persones associades tenen el dret d’ésser informades de la marxa de l’associació i, en particular, el dret de:
i) Ésser informades de la identitat de les altres persones associades, del nombre d’altes i baixes i de l’estat de comptes, per la qual cosa poden consultar els llibres de l’associació
ii) Ésser informades per la junta directiva, un cop convocada l’assemblea i amb l’antelació suficient, dels assumptes que s’hagi previst de tractar-hi, i rebre’n informació verbal durant la reunió.
iii) Obtenir un exemplar dels estatuts vigents i dels reglaments de règim intern, si n’hi ha.

5. Són obligacions dels socis i sòcies de ple dret:
a)    Abonar les quotes d’entrada, periòdiques, derrames o qualsevol altra que estableixin els òrgans de govern competents per a la seva classe de soci o sòcia.
b)    Complir els estatuts de l’entitat, els reglaments interns i els acords dels òrgans de representació o de govern adoptats vàlidament en l’àmbit de les seves competències.
c)    Contribuir al compliment de les activitats de l’entitat, tant esportives com de participació en el òrgans directius, consultius, o de govern, quan escaigui.
d)    Facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions de l’entitat i notificar els canvis d’aquesta adreça.

6. La condició de soci o sòcia es perd:
a)    Per voluntat pròpia comunicada formalment per escrit a la junta directiva.
b)    Per sanció disciplinària, fruit d’infracció disciplinària prevista. Acordada per la junta directiva, amb audiència prèvia a la persona interessada i la corresponent incoació d’expedient disciplinari.
c)    Pel no pagament de les quotes establertes pels òrgans de govern competents, amb la instrucció d’un expedient contradictori que garanteixi el tràmit d’audiència del soci o de la sòcia.
En cas d'incompliment de les obligacions de soci es podrà acordar, amb caràcter temporal, la suspensió de la condició de soci, la qual cosa caldrà que sigui notificada al soci amb especificació dels recursos contra aquesta decisió. La condició de soci serà recuperada quan quedin restablertes les condicions no complertes.


CAPÍTOL TERCER: ÒRGANS DE GOVERN, DE REPRESENTACIÓ I D'ADMINISTRACIÓ 

ARTICLE 7
Els  òrgans de govern, gestió, administració i representació són: 
a)    L'assemblea general. 
b)    La junta directiva. 

ARTICLE 8
1. L'assemblea general és l'òrgan superior de govern de l’entitat, i els seus acords són vinculants per a tots els socis i per a la junta directiva. 

2. Integren l'assemblea general tots els socis i sòcies de ple dret que no tinguin suspesa la condició de soci o sòcia en el moment de la convocatòria. 

3. L'assemblea general, té competència especial en les matèries següents: 
a)    Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, la liquidació de l’exercici vençut i el pressupost per a l’exercici econòmic següent.
b)    Elegir i separar, mitjançant el vot de censura, els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
c)    Modificar els estatuts.
d)    Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, establint les quotes ordinàries i les quotes extraordinàries o derrames.
e)    Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
f)    Acordar l’ingrés o la baixa en federacions o confederacions.
g)    Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
h)    Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
i)     Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altra òrgan de l’associació

4. L'assemblea general pot ser ordinària o extraordinària.

5. L'assemblea general ordinària s’ha de reunir, com a mínim un cop a l’any dins dels 6 primers mesos de l’exercici econòmic per aprovar, si escau, les matèries citades en l’apartat a) del punt 3 d’aquest article.

6. L'assemblea general s’ha de reunir amb caràcter extraordinari en els casos següents:
a)    Si la junta ho considera convenient.
b)    Si ho sol·licita un 10% dels associats. En aquest supòsit l’assembles s’ha de fer en el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

ARTICLE 9
1. L’assemblea és convocada per acord de la junta directiva, mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.

2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies naturals abans de la data de la reunió individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili de cada soci i sòcia de ple dret que integren l’assemblea.

3. Les reunions de l’assemblea general les presideix el president o presidenta de l’entitat. Si no hi és, l’ha de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta, per ordre de grau, o, en el seu defecte, el o la membre de mes edat de la junta. Hi ha d’actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la junta directiva.

4. El secretari o la secretaria redacta l’acta de cada reunió, que ha de signar conjuntament amb el president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
5. Al començament de cada reunió de l’assemblea general es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies naturals abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis i sòcies al local social de l’entitat

ARTICLE 10
1. Les assemblees generals restaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concorrin la meitat dels seus membres, i en segona convocatòria amb independència del nombre d'assistents. Entre la primera i la segona convocatòria han de transcórrer 30 minuts. 

2. El 10% dels socis i sòcies de ple dret integrants de l’assemblea poden sol·licitar a la junta directiva la inclusió en l’ordre del dia  d’un o mes assumptes a tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’assemblea, poden fer-ho dins del primer terç del període comprés entre la recepció de la convocatòria i la data en que aquest òrgan s’ha de reunir.

3. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

ARTICLE 11
1. Els socis i sòcies de ple dret integrants de l’assemblea han d’acreditar-se mitjançant un document públic d’acreditació de la personalitat per poder assistir a la reunió convocada i correspon un vot a cada membre.
Un soci i sòcia de ple dret pot delegar, en un altre soci i sòcia de ple dret la seva representació a l’assemblea. La delegació es formalitzarà mitjançant escrit dirigit al president de l’entitat, en el que constarà el seu nom i cognoms, DNI, nom i DNI de la persona e qui delega i haurà d’estar signat. La delegació es lliurarà al Secretari de l’entitat al començament de l’Assemblea.
La delegació de vot no es possible per a la elecció de la junta directiva ni pel vot de censura, article 11.3 del Decret 58/210 “L’assemblea general ha d’escollir la junta directiva i tots els seus càrrecs s’han de proveir per mitjà de sufragi lliure, presencial, directe, igual i secret, entre tots els seus membres”.
2. Els acords s'han de prendre per majoria dels presents en el moment de la votació (es a dir la meitat mes dels 1 socis i sòcies presents), excepte en aquelles matèries en què s'hagi previst una majoria qualificada (es a dir pels 2/3 dels socis i sòcies presents. 

ARTICLE 12
1. La junta directiva és l’òrgan de govern, gestió, administració i representació de l’entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives i les altres previstes estatutàriament, com també, gestionar el funcionament de l’entitat segons els acords de l’assemblea general.

2. La junta directiva està formada per un nombre mínim de 3 membres.

3. Els càrrecs de la junta directiva són el de president o presidenta, el de secretari a secretària i el de tresorer o tresorera. A més dels càrrecs abans citats a la junta hi poden haver un, una o mes vicepresident o vicepresidenta i els vocals que calguin. Cadascuna de les persones membres de la junta directiva ha d’ocupar un únic càrrec d’aquest òrgan de govern.

4. L’adscripció dels càrrecs de junta s’han de fer entre els socis i sòcies que la integrin, segons decisió del president/a.

5. Els i les membres de la junta directiva tenen un mandat de 6 anys. Tots els càrrecs directius són reelegibles sense limitació temporal i les renovacions són totals.

6. A cada persona membre de la junta directiva li és d’aplicació l’estatut del directiu previst a la normativa esportiva d’aplicació vigent, per tant exerciran el càrrec de manera gratuïta, encara que el club es podrà fer càrrec de despeses derivades de tasques relacionades amb la gestió del club, com poden ser de representació, dietes, desplaçaments o que tinguin una implicació directa amb gestions d’organització. 

ARTICLE 13
1. El president o presidenta té la representació legal de l’entitat i en presideix els òrgans de l’entitat.

2. El vicepresident o vicepresidenta o els vicepresidents o vicepresidentes substituiran al president o presidenta, per ordre de grau, en cas d’absència, vacant o malaltia.

3. El secretari o secretària ha d’encarregar-se de l’arxiu de la documentació, de redactar els documents que afectin la marxa administrativa de l’entitat i portar el llibre de registre de socis i sòcies i el llibre d’actes.
4. El tresorer o tresorera és la persona dipositària de l’entitat, li correspon signar els rebuts, autoritzar els pagaments i portar els llibres de comptabilitat, sens perjudici de la competències que puguin correspondre al president o presidenta i al secretari o secretària de l’entitat.
ARTICLE 14
1. La junta directiva ha de ser convocada pel president o presidenta, amb una antelació mínima de 2 dies al previst per la reunió i, com a mínim, s’ha de realitzar una reunió per trimestre. Restarà vàlidament constituïda quan hi siguin presents la meitat del membres que la componen.

2. Els acord de la junta directiva s’han d’adoptar per majoria simple de les persones membres presents, En cas d’empat el vot de qui presideix és diriment.

3. Correspon al secretari o secretària estendre acta de les reunions de la junta directiva.

4. És competència de la junta directiva, de manera especial:
a)    L’admissió, suspensió pèrdua de la qualitat de soci o sòcia.
b)    La convocatòria de les assemblees.
c)    La presentació a l’assemblea general de l’informe o la memòria sobre les activitats de l’entitat, de la liquidació de l’exercici econòmic amb el balanç i el compte de resultats, i el pressupost i la programació per a l’exercici següent.

ARTICLE 15
Les persones que han de compondre la junta directiva han de ser elegides en reunió d’assemblea general, per majoria de vots mitjançant sufragi lliure, presencial, directe, igual i secret.
Són electores i elegibles les persones que son sòcies de ple dret, d’acord amb el que preveu l’article 8.2.

ARTICLE 16
1. La convocatòria d’eleccions correspon a la junta directiva. Aquesta convocatòria es durà a terme per acord de la junta directiva, tot tenint present que en aquest s’ha d’incloure el següent:
a)    Determinar el dia en que es realitzarà l’acte públic per a la designació per sorteig dels membres de la junta electoral.
b)    Fixar el termini d’exposició pública per a les persones associades del cens electoral, una vegada constituït el cens electoral, per tal que es puguin formular les reclamacions als efectes d’esmena dins del termini establert.
c)    Aprovar el calendari electoral fixant el dia de la celebració de l’assemblea general, en el transcurs de la qual, es procedirà a l’acte de les votacions per a l’elecció de la junta directiva.

2. Per a poder participar en les votacions, els socis s’hauran d’acreditar mitjançant el document d’identitat, el de conduir o el passaport.

ARTICLE 17
1. La junta electoral es l’òrgan a qui correspon l’exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en l’àmbit electoral i estarà formada per 3 membres, un dels quals serà el president o presidenta i un altre secretari o secretària.

2. Ha de resoldre les qüestions que puguin sorgiren el procés electoral de l’entitat dins els 2 dies hàbils següents a la presentació de la reclamació per part dels socis i sòcies de ple dret que l’hagin plantejat.

3. Les seves resolucions es poden recórrer, en el termini de 3 dies hàbils següents al de la notificació objecte de recurs o al d’aquell en què la reclamació s’entengui desestimada tàcitament perquè no s’ha dictat cap resolució expressa en el termini abans citat, davant de:
a)    El comitè d’apel·lació de la federació esportiva catalana corresponent a l’esport principal de l’entitat si practica esport federat i està afiliada.
b)    El tribunal Català de l’Esport si l’entitat no practica esport federat i no està afiliada a cap federació esportiva catalana.

4. La convocatòria d'eleccions per finalització natural del mandat ha de fer-se dins els darrers 6 mesos de vigència i sempre amb l'antelació necessària perquè l'elecció es faci abans que es clogui el mandat.

5. La junta directiva ha de fer pública la convocatòria d'eleccions mitjançant l'anunci en un diari d'àmplia difusió a la localitat del domicili de l'entitat, o per tramesa directa als socis, i, en tot cas, s'ha de fer pública al tauler d'anuncis de l'entitat. Igualment, s'ha de comunicar a la federació catalana de l'activitat esportiva principal de l'entitat.

6. Dins els dos dies següents a la seva designació, els components de la junta electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir-la formalment, i elegir-ne el president. Ha d'actuar com a secretari de la junta electoral, amb veu per  sense vot el que ho sigui del club.

7. Les candidatures han d'incloure el nom dels socis candidats, encapçalades pel candidat a president.

8. Si es presenta o fos vàlida només una única candidatura, la junta electoral procedirà directament a la proclamació dels seus components com a elegits per a la junta directiva
9. Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la junta electoral ho ha de comunicar a la junta directiva o la comissió gestora,  òrgan que ha de convocar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos.

10. L'acta de proclamació de la candidatura guanyadora l'ha de comunicar la junta electoral mitjançant certificació, dins els 3 dies següents, a la junta directiva, al Registre d'entitats esportives i a les federacions esportives catalanes a què estigui afiliada l'entitat.

11. Els candidats elegits han de prendre possessió dins els 5 dies següents a la seva elecció, sense que aquesta circumstància modifiqui l'acabament del mandat natural previst en aquests estatuts ni el començament del nou mandat.

ARTICLE 18
El cessament de les persones que componen la junta directiva es produeix, si és el cas, per les causes següents:
a)    Acabament del mandat natural per al qual es van elegir.
b)    Pèrdua de la condició de soci o sòcia de ple dret de l’entitat.
c)    Mort, declaració d’absència o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec.
d)    Decisió disciplinària que inhabiliti la persona per ocupar algun càrrec dels òrgans de govern o representació de l’entitat.
e)    Aprovació d’un vot de censura.
f)    Per dimissió de l’interessat o interessada formalitzada per escrit

ARTICLE 19
La suspensió del mandat de les persones que componen la junta directiva es produeix per les causes següents:
a)    Sol·licitud de l’interessat o interessada quan hi concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi la junta.
b)    Suspensió de la condició de soci o sòcia,
c)    Temps que duri la instrucció d’un expedient disciplinari a una persona que en sigui component, si així ho acorda la junta directiva.
d)    Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària.

ARTICLE 20
1. En cas de vacant per cessament, llevat per acabament natural del mandat, o per suspensió del president o presidenta, l’ha de substituir, successivament el vicepresident o vicepresidenta o els vicepresidents o vicepresidentes, per ordre de grau, o la persona de més edat de les que componen la junta.

2. Les vacants per cessament, llevat per acabament natural del mandat, o per suspensió de les persones que componen la junta directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’assemblea general que tingui lloc a l’entitat. Mentrestant, per acord de la junta directiva es pot ocupar provisionalment el càrrec vacant per un soci o sòcia de ple dret de l’entitat.

3. No obstant, si la dimissió, renúncia o el cessament dels components de la junta directiva es produeix en forma simultània i generalitzada, cal constituir una comissió gestora quan es doni un dels supòsits següents:
a)    Sempre que les vacants afectin a més del 50% dels components de l'òrgan directiu, incloent-hi la del president.
b)    Quan les vacants afectin a més del 75% del membres directius, però no al president.
c)    C. En qualsevol cas, sempre que la junta directiva resti constituïda per un nombre de membres inferior a tres persones.
La comissió gestora té com a finalitat principal convocar eleccions per proveir els càrrecs de la junta directiva, la qual cosa ha de ser en el termini màxim de 3 mesos des que s'hagi pres possessió dels càrrecs. S'exceptua d'aquesta regulació els supòsits en els que la dimissió es produeix per la decisió dels cessants de presentar-se com a candidats en un procés electoral convocat. En aquest cas, si resten a la junta directiva 1/3 dels seus components, la junta es manté amb aquests membres sense que calgui proveir les vacants ni nomenar la comissió gestora; en cas contrari, els membres no dimitits més els titulars de la junta electoral es constituiran en junta provisional fins a la finalització de les eleccions.
ARTICLE 21
1. Per sol·licitar un vot de censura contra el president o presidenta de l’entitat, la totalitat de la junta o qualsevol dels seus membres, ho ha de sol·licitar un mínim d’un 15% dels membres de ple dret de l’assemblea general.

2. La sol·licitud ha de presentar-se, degudament formalitzada pels socis i sòcies de ple dret de manera que permeti la seva identificació, davant la junta directiva. Aquest òrgan, a través del secretari o secretària, ha de lliurar als sol·licitants acusament de rebuda de la petició.

3. Un cop comprovada I’ adequació de la sol·licitud per part de la junta directiva, si aquesta és correcta, aquest òrgan convocarà una assemblea general, d'acord amb el previst en aquests estatuts, a l'únic efecte de debatre i votar el vot de censura presentat.

4. Per tal que l'assemblea general convocada a l'únic efecte de debatre i votar el vot de censura sigui considerada vàlidament constituïda hi haurà d'haver una assistència mínima d'1/3 dels socis i sòcies de ple dret.

5. El vot de censura només el pot acordar la majoria dels 2/3 dels socis i sòcies assistents a I ‘assemblea.

6. Un cop acordat el vot de censura, el president o presidenta, la totalitat de la junta directiva o les persones membres a qui afecti cessaran automàticament.

CAPÍTOL QUART. RÈGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL

ARTICLE 22
1 L'entitat es sotmet al règim de pressupost i patrimoni propi, d'acord amb els principis de les entitats no lucratives.
El patrimoni fundacional de l'entitat resta integrat per les aportacions inicials dels socis fundadors, i és de 700 euros.

2. Els recursos econòmics de I ‘entitat es nodreixen de:
a)    Les quotes que fixa I ‘assemblea general per als seus socis i sòcies.
b)    Les subvencions oficials o particulars.
c)    Les donacions, les herències o els llegats.
d)    Les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que es puguin obtenir.
e)    La venda de material esportiu i merchandising, relacionat amb l’activitat esportiva del club.
f)    L’organització d’actes socials, rifes i similars.

3. L'exercici econòmic va des de l’1 de juliol al 30 de juny.

4. En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi ha de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/ària.

5. Per poder disposar dels fons cal dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer/a o bé la del president/a.

ARTICLE 23

1. integren el règim documental i comptable:
a)    El llibre d'actes.
b)    El llibre de registre de socis i sòcies.
c)    Els llibres de comptabilitat:
i) Llibre diari
ii) Llibre d'inventaris
iii) Llibre de comptes anuals

2. Quan l’entitat no estigui obligada a presentar la declaració de l'impost de societats, es podrà prescindir dels llibres de comptabilitat citats en el punt anterior, però s’haurà de portar un llibre de caixa en què es detallin els ingressos i les despeses.

3. El llibre d'actes i els llibres de comptabilitat, o en el seu defecte, el llibre de caixa, han d'estar degudament enquadernats i foliats i abans d'utilitzar-los hauran d'estar legalitzats pel Registre d'entitats esportives, mitjançant diligència.

4. Quan l’entitat redacti les actes o porti els llibres de manera informatitzada haurà de presentar-los per a la seva legalització mitjançant diligència dins els 4 mesos següents a la finalització del seu exercici econòmic.

CAPÍTOL CINQUÈ: RÈGIM DISCIPLINARI

ARTICLE 24
El règim disciplinari de l’entitat s'estén a conèixer i decidir respecte de la jurisdicció esportiva i de les normes de conducta associativa.
La jurisdicció esportiva s'exerceix en tres àmbits: el disciplinari esportiu, el disciplinari competitiu, i l'electoral.
El règim disciplinari confereix als òrgans competents la possibilitat de conèixer, enjudiciar i, si escau, sancionar a tots els socis i sòcies de l'entitat, com també, als esportistes i al personal tècnic.

ARTICLE 25
L'exercici de la potestat disciplinària correspon:
a)    Als jutges i jutgesses o els/les àrbitres, pel que fa a la jurisdicció esportiva en l’àmbit disciplinari i competitiu, durant el desenvolupament d'un joc, partit o competició de caire intern associatiu.
b)    A la junta directiva, pel que fa a la jurisdicció esportiva en l’àmbit disciplinari i competitiu, com també respecte de les normes de conducta associativa.
ARTICLE 26
1. Contra els acords disciplinaris adoptats per la junta directiva, es pot interposar recurs davant:
a)    El comitè d’apel·lació de la federació esportiva catalana corresponent a l'esport principal de l’entitat, si l’entitat practica esport federat i està afiliada, quan es tracti de sancions per infraccions contra la conducta esportiva, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat.
b)    El Tribunal Català de l'Esport, si l’entitat no practica esport federat i no està afiliada, quan es tracti de sancions per infraccions contra la conducta esportiva, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat.
c)    L'autoritat judicial, quan es tracti de sanció imposada per infracció de les normes de conducta associativa, en el termini de 40 dies següents a la notificació de l’acte impugnat.

2. Per mitjà de reglament de règim interior, proposat per la junta directiva i aprovat per l’assemblea general, s'estableix un règim tipificat de sancions, així com els procediments disciplinaris d'aplicació i de recursos, de conformitat amb la legalitat vigent. Subsidiàriament és d’aplicació el règim disciplinari previst en el Text únic de la Llei de l'esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.

CAPÍTOL SISÈ: MODIFICACIONS ESTRUCTURALS I LIQUIDACIÓ

ARTICLE 27
1. Per a adoptar els acords de modificació estatutària, transformació, fusió, escissió i dissolució de l'entitat és necessari que en l'assemblea general convocada a l’efecte corresponent hi siguin presents, almenys, la meitat dels socis i sòcies de ple dret. Si es produeix aquest quòrum d’assistència, l'acord es pot prendre per majoria simple dels assistents.
Si no es dóna el quòrum d’assistència previst en el punt anterior, en primera convocatòria, en segona convocatòria es requereix, per adoptar l'acord, la majoria dels 2/3 dels assistents.

2. Una vegada pres qualsevol dels acords de modificació estructural o pres l’acord de dissolució, s'han de comunicar al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l'efecte de la seva inscripció, si escau.

ARTICLE 28

Dissolta l’entitat, el romanent del seu patrimoni social, si n'hi ha, revertirà a la col·lectivitat, i a tal efecte s’haurà de comunicar aquesta dissolució a la Secretaria General de I’ Esport, perquè acordi la destinació dels béns per al foment i desenvolupament de les activitats fisicoesportives.