Entrada destacada

CAMPUS JULIOL 2018: INSCRIPCIONS TANCADES

TANCADES LES INSCRIPCIONS   Si t'interessa aprofundir en el món de l'handbol, seguir gaudint-lo una mic...

dilluns, 29 de març de 2021

CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS A LA JUNTA DIRECTIVA


CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PER TRIAR UNA NOVA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva, en la reunió del 16/03/2021, va decidir convocar eleccions per triar una nova junta el 11/06/2021, i fer l’elecció dels membres de la Junta Electoral en l’Assemblea General del 25/03/2021. Les eleccions es faran a la pista annexa del pavelló de Ribes, entre les 19:00 i les 21:00.

El calendari serà:

• 25/03/2021. Assemblea General Ordinària. Es tria la junta electoral (3 membres mínim).

• La junta electoral està composada per Ramon Stockli (president), Nora de Llanos (secretària) i Jordi Isart (vocal).

• Publicació del cens electoral (es publicarà al taulell del club al pavelló i a la web), abans de la data de constitució de la junta electoral.

• 06/04/2021 S’ha de constituir la junta electoral, es triarà president (la Secretària de la Junta Directiva ha de fer de secretari de la Junta Electoral).

• Presentació de candidatures a la Junta Electoral, fins al 7/06/21.

La Junta Electoral disposa del correu: juntaelectoral.chr@gmail.com

• 7/06/2021 Límit per a la presentació de candidatures.

• 11/06/2021 Eleccions a la pista annexa del pavelló, entre les 19:00 i les 21:00, presidides per la Junta Electoral.

• 16/06/2021 Constitució de la nova Junta Directiva.

ARTICLE 16

1. La convocatòria d’eleccions correspon a la junta directiva. Aquesta convocatòria es durà a terme per acord de la junta directiva, tot tenint present que en aquest s’ha d’incloure el següent:

a) Determinar el dia en que es realitzarà l’acte públic per a la designació per sorteig dels membres de la junta electoral.

b) Fixar el termini d’exposició pública per a les persones associades del cens electoral, una vegada constituït el cens electoral, per tal que es puguin formular les reclamacions als efectes d’esmena dins del termini establert.

c) Aprovar el calendari electoral fixant el dia de la celebració de l’assemblea general, en el transcurs de la qual, es procedirà a l’acte de les votacions per a l’elecció de la junta directiva.

2. Per a poder participar en les votacions, els socis s’hauran d’acreditar mitjançant el document d’identitat, el de conduir o el passaport.

ARTICLE 17

1. La junta electoral es l’òrgan a qui correspon l’exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en l’àmbit electoral i estarà formada per 3 membres, un dels quals serà el president o presidenta i un altre secretari o secretària.

2. Ha de resoldre les qüestions que puguin sorgir en el procés electoral de l’entitat dins els 2 dies hàbils següents a la presentació de la reclamació per part dels socis i sòcies de ple dret que l’hagin plantejat.

3. Les seves resolucions es poden recórrer, en el termini de 3 dies hàbils següents al de la notificació objecte de recurs o al d’aquell en què la reclamació s’entengui desestimada tàcitament perquè no s’ha dictat cap resolució expressa en el termini abans citat, davant de:

a) El comitè d’apel·lació de la federació esportiva catalana corresponent a l’esport principal de l’entitat si practica esport federat i està afiliada.

b) El tribunal Català de l’Esport si l’entitat no practica esport federat i no està afiliada a cap federació esportiva catalana.

4. La convocatòria d'eleccions per finalització natural del mandat ha de fer-se dins els darrers 6 mesos de vigència i sempre amb l'antelació necessària perquè l'elecció es faci abans que es clogui el mandat.

5. La junta directiva ha de fer pública la convocatòria d'eleccions mitjançant l'anunci en un diari d'àmplia difusió a la localitat del domicili de l'entitat, o per tramesa directa als socis, i, en tot cas, s'ha de fer pública al tauler d'anuncis de l'entitat. Igualment, s'ha de comunicar a la federació catalana de l'activitat esportiva principal de l'entitat.

6. Dins els dos dies següents a la seva designació, els components de la junta electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir-la formalment, i elegir-ne el president. Ha d'actuar com a secretari de la junta electoral, amb veu per sense vot el que ho sigui del club.

7. Les candidatures han d'incloure el nom dels socis candidats, encapçalades pel candidat a president.

8. Si es presenta o fos vàlida només una única candidatura, la junta electoral procedirà directament a la proclamació dels seus components com a elegits per a la junta directiva

9. Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la junta electoral ho ha de comunicar a la junta directiva o la comissió gestora, òrgan que ha de convocar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos.

10. L'acta de proclamació de la candidatura guanyadora l'ha de comunicar la junta electoral mitjançant certificació, dins els 3 dies següents, a la junta directiva, al Registre d'entitats esportives i a les federacions esportives catalanes a què estigui afiliada l'entitat.

11. Els candidats elegits han de prendre possessió dins els 5 dies següents a la seva elecció, sense que aquesta circumstància modifiqui l'acabament del mandat natural previst en aquests estatuts ni el començament del nou mandat.


La Junta Directiva