Entrada destacada

CAMPUS JULIOL 2018: INSCRIPCIONS TANCADES

TANCADES LES INSCRIPCIONS   Si t'interessa aprofundir en el món de l'handbol, seguir gaudint-lo una mic...

dijous, 25 d’abril de 2019

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA ORDINÀRIA 2019

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2019 

Segons decisió presa en la reunió de la Junta Directiva d’aquesta entitat, celebrada el 7 de març 2019, us convoquem a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el 13 de Maig, a les 19:30 en primera convocatòria, i a les 20:00 en segona convocatòria, a la sala d’actes de la Masia Can Puig. 

L’ordre del dia serà:


1. Aprovació de l’Acta Assemblea 2018 que s'ha enviat per mail a tots els socis.
2. Aprovació dels nous càrrecs. 
  • President:Josep Martínez, 
  • Vicepresident:Toni Garcia, 
  • Tresorer:Juan Manuel San Miguel, 
  • Secretària:Patrícia Santiago.

3. Projecte esportiu 2019-20.
4. Resultats econòmics 2018
5. Pressupost 2019.
6. Informació de la forma de pagament de la quota i de la temporització dels pagaments. Impagats
7. Evolució nou pavelló. Entrenaments propera temporada.
8. Proposta canvi de la roba esportiva.
9. Propostes del Reglament de Règim Intern i del Codi Ètic del CH Ribes.
10. Precs i preguntes.

Els socis podeu proposar temes per l’ordre del dia. “El 10% dels socis i sòcies de ple dret integrants de l’assemblea poden sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o mes assumptes a tractar”. Art. 10-2 dels estatuts. El termini es fins una setmana abans de la data de l’assemblea. Cal recordar que “L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia” Art. 10-3 dels estatuts. La proposta de Reglament de règim intern i Codi ètic, resta a disposició del soci, en els panels d’entrada al pavelló. 

És molt important la vostra assistència a l’assemblea, però si no podeu venir, podeu delegar el vostre vot en un altre soci/a. Per fer-ho heu d'omplir el document adjunt i entrengar-lo a qui voleu delegar el vot. 


Cal tenir present que els jugadors/es majors d’edat són els socis, i si deleguen en els seus pares / mares l’assistència a l’Assemblea els hi han de signar una delegació de vot.“Per a poder ser jugador o jugadora dels equips del Club, si se és major d’edat, cal ser soci numerari de ple dret, amb els drets i deures descrits al capítol segon d’aquests estatuts. Si el jugador o jugadora és menor d’edat haurà de ser soci de ple dret el seu pare, mare, tutor legal ...” Art. 6-3 dels estatuts 


Sant Pere de Ribes, 13 de abril de 2019
La Junta Directiva