Entrada destacada

CAMPUS JULIOL 2018: INSCRIPCIONS TANCADES

TANCADES LES INSCRIPCIONS   Si t'interessa aprofundir en el món de l'handbol, seguir gaudint-lo una mic...

dissabte, 1 de juliol de 2017

ASSEMBLEA ABRIL-2018CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2018

Segons decisió presa en la reunió de la Junta Directiva d’aquesta entitat, celebrada el 22 de març 2018, us convoquem a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el 27 d’abril, a les 19:30 en primera convocatòria i a les 20:00 en segona convocatòria, al Centre Cultural El Local (carrer d'Eduard Maristany cantonada Onze de Setembre).

L’ordre del dia serà:
1. Aprovació dels nous càrrecs. Tresorer: Mariano Barranco, Secretari: Josep Martínez, Vocals: Toni Maruri i Juan Manuel San Miguel.
2.    Informe sobre les activitats 2017-18.
3.    Projecte esportiu 2018-19.
4.    Evolució nou pavelló. Esdeveniment esportiu 2019.
5.    Loteria 2019
6.    Nou aplicatiu FCH / Nou sistema de comandes.
7.    Resultats econòmics 2017
8.    Pressupost 2018. Proposta augment de quotes.
9.    Precs i preguntes.

Els socis podeu proposar temes per l’ordre del dia. “El 10% dels socis i sòcies de ple dret integrants de l’assemblea poden sol·licitar a la junta directiva la inclusió en l’ordre del dia  d’un o mes assumptes a tractar”. Art. 10-2 dels estatuts. El termini es fins una setmana abans de la data de l’assembla.

Cal recordar que “L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia” Art. 10-3 dels estatuts.

És molt important la vostre assistència a l’assemblea, però si no podeu venir, podeu delegar el vostre vot en un altre soci/a. Cal tenir present que els jugadors/es majors d’edat son els socis, i si deleguen en els seus pares / mares l’assistència a l’Assemblea els hi han de signar una delegació de vot. “Per a poder ser jugador o jugadora dels equips del Club, si se és major d’edat, cal ser soci numerari de ple dret, amb els drets i deures descrits al capítol segon d’aquests estatuts. Si el jugador o jugadora és menor d’edat haurà de ser soci de ple dret el seu pare, mare, tutor legal ...” Art. 6-3 dels estatuts
Sant Pere de Ribes, 2 de març de 2018


La Junta Directiva